W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych i dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Tomasik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Ferment Kolektiv, ul. Głogowska 27 w Poznaniu (dalej zwany Administratorem).

Z Administratorem można kontaktować się pod tel. +48 61 284 28 15 lub email: ADO@ferment.com.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celach niezbędnych do wykonania umów pomiędzy Tobą a Administratorem – zawieranych m.in. w związku z dokonaniem przez Ciebie rejestracji konta lub dokonaniem rezerwacji biletów, zgłoszeniem udziału lub zakupu biletu w organizowanej przez nas imprezie kulturalnej,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności tych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: prowadzenia marketingu produktów i usług w trakcie trwania umowy, zapewnienia ważności czynności związanej z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, poprzez pobranie zgody jej przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksy cywilny, a także dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów,
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, np. przesłania informacji o wydarzeniach na podany przez Ciebie adres e–mail lub telefon w formie sms.
  1. Jakie dane przetwarzamy:
 6. w przypadku rezerwacji biletów będziemy przetwarzali podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres e–mail oraz numeru telefonu, jeśli prosisz nas o kontakt telefoniczny
 7. w przypadku gdy dokonujesz płatności elektronicznych – dane dotyczące kart płatniczych pozostawisz u operatora płatności elektronicznych (np. payU)
 8. w przypadku płatności potwierdzanych fakturą – podane przez Ciebie dane niezbędne do wystawienia faktury, w szczególności nazwę (nazwisko), adres i NIP odbiorcy
 9. w przypadku ograniczeń wiekowych dotyczących wyświetlanych filmów możemy poprosić Cię o podanie Twojej daty urodzenia, a w przypadku zakupu przez Ciebie jako rodzica lub opiekuna prawnego produktów lub usług na rzecz osób niepełnoletnich, daty urodzenia pozostającej pod Twoją opieką osoby
 10. jeśli jesteś nauczycielem i poprosiłeś nas o przesyłanie ofert odnośnie organizowanych przez nas imprez będziemy przetwarzali Twoje imię, nazwisko, adres e–mail, nr telefonu, jeśli go podałeś, a także dane szkoły w jakiej pracujesz
 11. w przypadku udziału w konkursach jakie organizujemy, będzie przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e–mail, adres zamieszkania (np. gdy będziemy przesyłać Ci nagrodę drogą pocztową), a także nr telefonu lub inne dane kontaktowe, jeśli nam je przekażesz. W zależności od rodzaju konkursu, możemy przetwarzać Twój wizerunek, zdjęcia, nagrania, za Twoją zgodą.

Prowadzimy także nasze profile na Facebooku, więc jeśli nas tam odwiedzasz, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na naszym profilu (np. polubień, wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu).

 1. Twoje uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługują Ci n/w uprawnienia:

 1. możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych;
 2. możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 3. możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu,
 5. w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

W celu realizacji Twoich praw, prosimy o kontakt na podany powyżej adres.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może się zdarzyć, że ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i świadczyć na Twoją rzecz usług.

2. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych dla Ciebie usług oraz wspierających nas w bieżącej działalności, w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi IT, a także podmiotom świadczącym usługi sprzedaży biletów on-line. Możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobom trzecim, które są uprawnione na podstawie przepisów prawa, orzeczeń sądowych, nakazu przeszukania lub podobnego instrumentu przedstawionego nam przez organa ścigania.

3. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 1. w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania – przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 2. w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych– przez okres wskazany w przepisach prawa;
 3. w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę – przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do czasu wniesienia sprzeciwu;
 4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania tej zgody.

4. Przekazywanie danych poza terytorium EOG

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

5. Pliki cookies i logi systemowe

Z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Strona internetowa wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Aktualizacje

Niniejsza Polityka może podlegać aktualizacji.